Ořezy alejových stromů v městské zeleni.

Ořezy alejových stromů v městské zeleni.

17.3.2016

 

V období vegetačního klidu naše firma realizuje pravidelné ošetření alejových stromů, jedná se o malokorunné alejové stromy v druhovém zastoupení: Acer platanoides Globosum (javor mleč – kulovitá forma)na ul. Králova, Šafaříkova, Tolstého, Svěrákova, Na Příkopě, Palackého, Fugnerova, Smetanova dále stromy Ribinia pseudoacacia Umbraculifera ( trnovník akát) a Crataegus laviegata Pauls scarlet (hloh obecný) na ul. Sokolská, Máchova.

 

Způsoby ošetření alejových stromů:

č. 1. Ošetření zplanělých alejových stromů bez ušlechtilé části koruny (bez naroubované části)

č. 2. Ošetření alejových stromů s ušlechtilou části koruny (naroubované)

 

Odpovídáme na častý dotaz občanů, který se týká ošetření alejových stromů s rozličným druhem ošetření v aleji. Příčinou jsou stromy se zachovalou ušlechtilou části, včetně zapěstované koruny viz. č.2 a stromy, které si v průběhu růstu z níže uvedených důvodů nezachovaly ušlechtilou část koruny viz č.1.

 

1.       Ošetření zplanělých alejových stromů bez ušlechtilé části koruny (bez naroubované části):

Jsou to stromy, u nichž postupem času vymizela ušlechtilá část koruny stromu (naroubovaná kulovitým aj. kultivarem) vlivem povětrnostních podmínek, mechanického poškození, neodborným zásahem ze strany jednotlivců (takzvaný řez na babku), napadení dřevokaznými houbami apod. Reakcí stromů na tato trauma je bezprostředně spojeno s mírou poškození tzn. hloubka vylomení větve, napadení houbovými chorobami a obtížné hojení hlubokých řezných ran při ošetření, což u některých stromů způsobilo nevratné poškození. Takto poškozený strom následně aktivoval spící očka podnože, které nově vytvořily korunu z planých výhonů. Tyto stromy již nevytváří kulovitou formu koruny, jelikož jim chybí ušlechtilá část (koruna stromu) a tak z plané části koruny stromu vyrůstají dlouhé výhony, které je nutné pravidelně ořezávat, jinak by v aleji svou výškou přerostly kulovité formy stromů. Při případném ponechání růstu bez ošetření by stromy svým vzrůstem omezovaly růst kulovitých stromů a taky po čase působily dopravní obtíže v užších ulicích.

 

2.       Ošetření alejových stromů s ušlechtilou části koruny (naroubované):

Před každým ošetřením stromů vyhotovíme odborné zhodnocení stromů – arboristou  a následně navrhneme způsob ošetření stromů se zajištěním stability (zabránění vylomení části koruny nebo větví), zkvalitnění vitality a funkčnosti stromů vhodným řezem.

V předjaří přistupujeme k ošetření stromů, u kterých aplikujeme řez výchovný, zdravotní a bezpečnostní. Přednostně se realizuje ošetření mladých, vitálních alejových stromů  s kulovitou korunou, následují stromy poškozené dopravním provozem, zmlazení stromů s přerostlou korunou, u kterých hrozí deformace a případné vylomení části koruny, a v neposlední řadě stromy, které zasahují do vozovky, nad chodníky, a u kterých vyrůstají tlakové větve (při ponechání způsobují nevratné poškození stromu).

U zdravých jedinců se řez stromu vede tak, aby byl vytvořen funkční základ nové koruny při ponechání základů větví nejméně prvního řádu. V následujícím roce se nové výhony  v koruně zredukují tak, aby nadbytečně nezahušťovaly korunu stromu. Takto ošetřené stromy v následujících letech nevyžadují časté zásahy.

Doba pro řez se u jednotlivých kultivarů liší. Zatímco javor a katalpu můžeme řezat za bezmrazého počasí již v lednu, trnovník akát řežeme nejdříve v březnu. Javory začínají rašit již v únoru a při pozdějším řezu dochází ke zvýšenému mízotoku, často

označovanému jako "krvácení".

      Dalším požadavkem, který může vést k vyhotovení řezu, bývá estetický - strom nemá svůj klasický habitus a z jinak asymetrické koruny se strom pravidelně tvarujeme do určité cílové formy.

 

Rozlišujeme tyto druhy ošetření stromů:

řez komparativní

·         zpravidla povýsadbový řez

·         ořez, popř. tvarování větví tak, aby se vyrovnala nadzemní a podzemní část

řez výchovný

·         vytvoření pevné kostry koruny

·         ořez nevhodných větví, odstranění konkurenčních výhonů (zamezení kodominantního větvení), tvarování podjezdné výšky

řez bezpečnostní

·         odstranění větví, které hrozí pádem

·         větve suché, prasklé či jinak výrazně mechanicky poškozené, odstranění větví visících v koruně

řez zdravotní

·         totéž co řez bezpečnostní + další jmenované

·         větve nemocné, prosychající, nevhodně rostoucí (vrůstání do koruny, souběžné větve), odstranění výmladků

 

Na závěr:

Abychom předcházeli hlubokým řezům v korunách stromů – musíme se v městské zeleni zaměřit na výchovné ošetření mladých stromů.

Výchovný řez je nejlevnějším typem řezu, ale zároveň také řezem nejdůležitějším. Zanedbání výchovného řezu nezřídka vede k tvorbě staticky labilních, nezdravých či málo vitálních korun. Výsadba stromu na trvalé stanoviště ve městě bez kvalitní následné povýsadbové péče včetně dlouhodobé a opakované výchovy jeho koruny v následujících letech je technologickou chybou, kterou je zapotřebí v následujících letech co nejvíce eliminovat.

Výchovný řez musí provádět odborně zdatní a zkušení pracovníci - arboristé. Výchovný řez provádíme pouze s ostrým kvalitním nářadím, zejména, dvousečnými nůžkami, ručními pilkami s jemným trojitým ostřím.

 

-jur-

 

 

 

 

 

Ořezy alejových stromů v městské zeleni.
Ořezy alejových stromů v městské zeleni.
Ořezy alejových stromů v městské zeleni.
Ořezy alejových stromů v městské zeleni.