Rozkvetlý kruhový objezd č. 5 u bývalého hotelu Panáček.

Kruhový objezd č.5

Rozkvetlý kruhový objezd č. 5 u bývalého hotelu Panáček.


Rekonstrukce sadových úprav na kruhovém objezdu č. 5 včetně ostrůvků u Panáčka.

Nejprve trochu z historie. Koncem roku 2016 bylo vedením města rozhodnuto zrekonstruovat velmi nevzhledné kruhové objezdy ve Valašském Meziříčí.

 Na toto téma bylo dne  17.1.2017 svolané jednání paní místostarostkou PaedDr. Yvonou Wojaczkovou, které se konalo ve firmě Městské lesy a zeleň s.r.o., kde bylo projednáno několik důležitých bodů týkajících se zeleně. Jedním z hlavních bodů byl návrh na rekonstrukci kruhového objezdu U Panáčka, jež zásadně a koncepčně změní sadové úpravy s novými dosud v našem městě nepoužitými prvky (okrasné kameny a kobercové výsadby trvalek). Jednání probíhalo za účasti:  Místostarostka PaedDr. Yvona Wojaczková, místostarosta ing. Josef Vrátník, jednatel společnosti ing. Marek Netolička, správa zeleně Komunálních služeb Bc. Tomáš Kunc, vedoucí střediska zeleně Jurečka Vladimír, skupinová vedoucí zahradnictví Markéta Trefilová. Na tomto jednání padlo rozhodnutí zrekonstruovat kruhový objezd včetně ostrůvků U Panáčka, na kterém se významných dílem bude podílet firma Kameny.cz,  s.r.o. zastoupená majitelkou firmy Milenou Hrtusovou. Firma Kameny.cz s.r.o. po dohodě s vedením města místostarostkou  PaeDr. Yvonou Wojaczkovou vypracovala projekt a stala se tak velmi významným dodavatelem solitérních kamenů včetně kamenů na postavení kamenné zídky a kamenné kůry nejen na kruhový objezd, ale i ostrůvky u kruhového objezdu, včetně návrhu mateřídoušky a lavandule.

 Po zpracovaném projektu s firmou Kameny s.r.o. ing. Pavlem Kojdou jsme vyhotovili cenovou nabídku na terénní a sadové úpravy na kruhový objezd a ostrůvky u kruhového objezdu. Zpracovanou cenovou nabídku jsme předali na Odbor Komunálních služeb ke schválení a k následnému projednání v Radě města, která realizaci projektu schválila dne 21.2.2017.

 Následně po schválení investice Radou města byla Odborem Komunálních služeb vypracována smlouva o dílo, jejíž předmětem je pro objednatele vykonat dílo „Revitalizace okružní křižovatky U Panáčka“. Smlouva byla uzavřena dne 22.3.2017 mezi Městem Valašské Meziříčí Odborem komunálních služeb a Městskými lesy a zeleni s.r.o..

 Technické řešení vypracované firmou Kameny .cz , s.r.o. projektantem ing. Pavlem Kojdou kruhového objezdu:

Technické řešení kruhového objezdu na ploše 139m2 a ostrůvky u kruhového objezdu na celkové ploše 179m2:

Tvar a velikost stávajícího kruhového objezdu bude zachována. Sadové úpravy jsou navrženy ve vnitřním prstenci a pod prstencem tohoto kruhového objezdu a v ostrůvcích u kruhového objezdu na ploše 40m2. Ve vnitřním prstenci budou vysázené levandule (Lavandula hidcote) a pod prstencem v ostrůvcích v celoplošné výsadbě mateřídoušky (Thymus).

Na stávající terén byla postavena kamenná rovnanina z ruly s vyklínovanými spárami. Rovnanina byla provedena z kamenů o hmotnosti 5 až 30 kg. Tvar rovnaniny je elipsovitý s velikostí hlavní osy cca 11,2 m a velikosti vedlejší osy cca 5,5 m.

Do kamenné rovnaniny byly osazeny 3 solitérní kameny z ruly:

Solitérní kámen č. 1 má maximální vnější rozměry cca 1,4 x 0,6 m, výška cca 0,8 m

Solitérní kámen č. 2 má maximální vnější rozměry cca 1,2 x 0,6 m, výška cca 0,7 m

Solitérní kámen č. 3 má maximální vnější rozměry cca 0,7 x 0,4 m, výška cca 0,5 m

Umístění solitérních kamenů je patrno z výkresové dokumentace a bylo přizpůsobeno technickým možnostem při realizaci stavby. Zbytek terénu mezi kamennou rovnaninou a obrubníkem kruhového objezdu byl vyplněn plochami tvořenými volně sypaným kačírkem z ruly (kamenná kůra), pod kamennou kůru se položila tkaná textilie zamezující prorůstání plevelů. Plochy s kačírkem a výsadbou se navzájem střídají a mají zakřivený kruhový okraj. Velikost kačírku je cca 50 až 150 mm.

 Na vlastní realizaci díla se podílela výše uvedená firma Kameny s.r.o., cz, která dopravila kameny a vyhotovila kamennou zídku se solitérními kameny, kamennou kůru přepravila naše firma od paní Hrtůsové, jak na kruhový objezd, tak i na ostrůvky u kruhového objezdu, přičemž menší část kamenné kůry dodala f. MlaZ. Veškeré přípravné práce od odstranění původních dřevin přes vyvezení původní zeminy, jejichž obsah byl v převážné míře suť, kameny aj nevhodný materiál., dále navezení kvalitní zeminy a s tím spojené sadové úpravy dle projektu byly vyhotoveny f. Městské lesy a zeleň s.r.o.  financované Městem ve Valašském Meziříčí.

 Výsledná práce na kruhovém objezdu u Panáčka přináší estetický zážitek v podobě rozkvetlých koberců z mateřídoušky a to nejen projíždějícím, ale především kolem jdoucích. Velký pozitivní ohlas od občanů nás i firmu Kameny .cz, s.r.o. velmi těší a rád bych všechny ujistil, že v příštím roce pro Vás v jarním období vypěstujeme mateřídoušku pod latinským názvem Thymus praecox Red Carpet, která není v běžné nabídce  a je málo dostupná na trhu, jelikož je dodána z Německé produkce (tento druh mateřídoušky byl navržen f. MlaZ, kterou nám dodavatelská firma dodala na zakázku) Pokud si zakoupíte tento druh mateřídoušky na jaře, tak Vám rozkvete do plné krásy v měsíci květen a bude Vám kvést stejně jako na kruhovém objezdu, jen ji vysázejte na slunné místo s propustnou půdou. Vážíme si Vašich pozitivních ohlasů a věříme, že Vás potěší i ostatní kruhové objezdy, které postupně mezi okrasnými kameny prorostou kvetoucími trvalkami. 

Vladimír Jurečka

vedoucí střediska zeleň


Kruhový objezd č.5
Kruhový objezd č.5
Kruhový objezd č.5
Kruhový objezd č.5
Kruhový objezd č.5
Kvetoucí kruhový objezd č.5
Kvetoucí kruhový objezd č.5
Kvetoucí kruhový objezd č.5
Kvetoucí kruhový objezd č.5